კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება შპს Pro Decor-ის ვებგვერდზე www.prodecor.am („საიტი“). საიტზე შესვლით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ შეასრულეთ შემდეგი წესები და პირობები (“გამოყენების პირობები”).

საიტის შინაარსი: საიტს ეკუთვნის და მართავს შპს Pro Decor. საიტი შეიცავს ტექსტს, გრაფიკას, სურათებს, ლოგოებს და სხვა მასალებს (ერთობლივად, “შინაარსი”), რომლებიც ეკუთვნის ან ლიცენზირებულია შპს Pro Decor-ის მიერ. კონტენტი მოწოდებულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის და დაუშვებელია მისი კოპირება, რეპროდუცირება, შეცვლა ან გავრცელება რაიმე ფორმით Pro Decor LLC-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

საიტის გამოყენება: თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საიტი შპს Pro Decor-ის სამუშაოების, სერვისებისა და ფასების პორტფოლიოს დასათვალიერებლად. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საიტი რაიმე სხვა მიზნით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით: (ა) შპს Pro Decor-ის კლიენტების ან ბიზნეს პარტნიორების მოთხოვნით; (ბ) ჩარევა საიტის ოპერაციებში; (c) ნებისმიერი მოქმედი კანონის ან რეგულაციის დარღვევა; ან (დ) ნებისმიერი ავტომატური საშუალების გამოყენება საიტზე შესასვლელად ან საიტიდან ინფორმაციის შესაგროვებლად.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა: შპს Pro Decor პატივს სცემს თქვენს კონფიდენციალურობას და მოწოდებულია დაიცვას თქვენი პირადი ინფორმაცია. გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელიც განმარტავს, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და ვიცავთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას.

ბმულები მესამე მხარის საიტებზე: საიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე, რომლებიც არ არის შპს Pro Decor-ის საკუთრებაში ან ოპერირებაში. შპს პრო დეკორი არ უჭერს მხარს და არ იღებს პასუხისმგებლობას მესამე მხარის ამ საიტების შინაარსზე ან კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე. თქვენ შედიხართ ამ საიტებზე თქვენი რისკის ქვეშ.

გარანტიებზე უარის თქმა: შპს პრო დეკორი არ იძლევა რაიმე სახის წარმომადგენლობას ან გარანტიას, გამოხატულ თუ ნაგულისხმევს, საიტთან ან შინაარსთან დაკავშირებით. საიტი და შიგთავსი მოწოდებულია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ საფუძველზე, რაიმე სახის გარანტიების გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ საკუთრების გარანტიებით, არადარღვევით, ან ნაგულისხმევი ვაჭრობის გარანტიებით. ფიტნესი კონკრეტული მიზნისთვის.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა: არავითარ შემთხვევაში შპს Pro Decor არ იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზიანისთვის, რომელიც წარმოიქმნება საიტის ან შინაარსის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება პირდაპირი, ირიბი, შემთხვევითი, სპეციალური, სადამსჯელო ან თანმიმდევრული ზარალი, ან ზარალი მოგების, გუდვილის, გამოყენების, მონაცემების ან სხვა არამატერიალური ზარალის დაკარგვის გამო, იქნება ეს ხელშეკრულების, დელიქტურის, დაუდევრობის, მკაცრი პასუხისმგებლობის ან სამართლის სხვა თეორიის საფუძველზე.

ანაზღაურება: თქვენ თანახმა ხართ აანაზღაუროთ და დაიჭიროთ უვნებელი შპს Pro Decor-ი და მისი ოფიცრები, დირექტორები, თანამშრომლები, აგენტები და შვილობილი კომპანიები ნებისმიერი და ყველა პრეტენზიისგან, ზიანის, ზარალის, ვალდებულებების, ხარჯებისა და ხარჯებისგან (მათ შორის გონივრული ადვოკატის საფასურიდან) თქვენ მიერ საიტის ან შინაარსის გამოყენებასთან ან ამ გამოყენების პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით.

მოქმედი კანონი: სარგებლობის ეს წესები რეგულირდება და განიმარტება სომხეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად, კანონის კონფლიქტის რაიმე პრინციპის გამოყენების გარეშე. თქვენ ეთანხმებით, რომ ნებისმიერი ქმედება კანონით ან სამართლიანობით, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია წინამდებარე გამოყენების წესებთან ან საიტთან, შეიტანება მხოლოდ სასამართლოებში, რომლებიც მდებარეობს ერევანში, სომხეთში, და თქვენ ეთანხმებით და ექვემდებარებით ამ სასამართლოების პირად იურისდიქციას. ნებისმიერი ასეთი ქმედების სასამართლო განხილვის მიზნები.

მოდიფიკაცია: შპს პრო დეკორი იტოვებს უფლებას შეცვალოს გამოყენების პირობები ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. თქვენ მიერ საიტის შემდგომი გამოყენება ნებისმიერი ასეთი მოდიფიკაციის შემდეგ წარმოადგენს თქვენს მიერ შესწორებული გამოყენების პირობების მიღებას.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ გამოყენების წესებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ შპს Pro Decor-ს მისამართზე [email protected] ან +374 41 44 32 32.